Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Thực trạng và hành vi sức khỏe của người dân Thái Nguyên