Dân số & Đô thị hóa

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và những thành tựu trong lĩnh vực y tế những thập kỷ gần đây đã dẫn tới sự thay đổi nhanh chóng của các vấn đề nhân khẩu học. Những cuộc thảo luận về tỷ lệ sinh cao đã được thay thế bằng những cuộc thảo luận về mức sinh thấp và những tác động của nó không chỉ ở những nước phát triển mà cả những nước đang phát triển nơi mà tỉ lệ sinh đã được thay đổi. Mối quan tâm về tỉ lệ tử vong dần dần được thay thế bằng mối quan tâm đến sự già hóa, sự cung cấp an sinh xã hội cho người cao tuổi và sống khỏe mạnh. Sự di cư bao gồm cả di cư trong nước và quốc tế đều tăng ở nhiều nước như một hệ quả của toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế.

Việt Nam là một trường hợp đặc biệt cho các nghiên cứu về dân số và đô thị hóa với sự trải qua quá trình cải cách kinh tế xã hội và thay đổi nhanh chóng trong 3 thập kỷ qua. Tỉ lệ sinh đã hoàn toàn thay đổi, tỉ lệ tử vong tương đối thấp so với mức phát triển kinh tế của đất nước, di cư và đô thị hóa tăng nhanh trong thập kỷ qua.

Những mục tiêu lớn của PHAD trong các nghiên cứu về Dân số và Đô thị hóa bao gồm:

– Tỉ lệ sinh thấp ở những nước đang phát triền

– Sự già hóa của dân số và an sinh xã hội cho người cao tuổi

– Tàn tật và kỳ vọng về sức khỏe

– Di cư tới các khu vực thành thị và tác động

– Lao động và di cư do kết hôn.

– Đô thị hóa và các vấn đề xã hội ở khu vực thành thị, đặc biệt là các vấn đề sưc khỏe.