Các ấn phẩm

An toàn đô thị: Những nét chính về đô thị Việt Nam (UNESCAP, 2009).

Sử dụng rượu bia và thuốc lá trong thanh thiếu niên Việt Nam: tóm tắt kết quả điều tra SAVY 2 và khuyến nghị chính sách (GOPFP, ADB, UNFPA, 2010).

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam 2009: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt (GSO, 2011).

Người khuyết tật ở Việt Nam: Kết quả chủ yếu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 (GSO, 2011).

Thông tư và hướng dẫn quốc gia về điều trị Methadone cho người nghiện ma túy ở Việt Nam.

Đánh giá chương trình 100% Bao cao su tại An Giang: Kết quả và bài học kinh nghiệm để duy trì bền vững và mở rộng chương trình.